پست الکترونیکتماس با مانقشه سایتصفحه اصلیEnglishعربیورود اعضاsa1
 
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۳ فروردين
اتحادیه مرکزی تعاونی های روستائی و کشاورزی ایران با در اختیار داشتن کارخانجات تولیدی مواد غذایی آیدا و صنایع تبدیلی مرکبات همچنین کشت صنعتهای جیرفت و شهید رجایی دزفول آمادگی خود را برای تامین انواع مرکبات ،صیفی جات ، مواد غذایی ، انواع حبوبات و نهاده های کشاورزی ،ماشین آلات کشاورزی اعلام می نماید
شرايط مناقصه حمل كود پتروشيمي خراسان ، رازي، شيراز، پرديس، و كرمانشاه

اتحاديه مركزي شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي ايران طي آگهي مناقصه درج در روزنامه اطلاعات يكشنبه 10 اسفند 1399 به شماره 27787 حمل كود پتروشيمي خراسان 19،000 تن، رازي 23،000تن ، شيراز 60،000تن، پرديس120،000تن و كرمانشاه 26،000تن را از طريق مناقصه واگذار مي نمايد
 
 
شرايط مناقصه حمل كود پتروشيمي خراسان


1 حمل مقدار حدود 19،000 تن كود شيميايي فله يا كيسه اي به اقصي نقاط كشور

2 - مهلت دريافت اسناد مناقصه از روز 99/12/13 لغايت وقت اداري روز 99/12/20 از سايت www.trocairan.com   مي باشد .

3 - تاريخ گشايش پيشنهادات روز 1400/1/15 در ساعت 10 صبح در دفتر تهران فلسطين شمالي پايين تر از زرتشت شماره 514 اتحاديه مركزي تعاونيهاي روستايي و كشاورزي ايران تلفن1- 84082450 كد پستي1415735691

4- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : مبلغ 100،000،000 ريال واريز به حساب شماره   17000377 بانك ملت شعبه فلسطين  شمالي مي باشد .

5- پيوستها شامل : برگ شرايط مناقصه و فرم پيشنهاد قيمت و آگهي مناقصه

6 شركت كنندگان مي بايست رسيد بانكي تضمين شركت را در مناقصه در پاكت الف و فرم پيشنهاد قيمت و برگ شرايط مناقصه و اسناد و مدارك ثبتي شركت ر ا مهر و امضاء ، در پاكت ب  بسته و ممهور شده به مهر شركت حمل و نقل متقاضي قرار دهند .

7 مبلغ پايه حمل كود شيميايي از مبدآ پتروشيمي تا مقصد و انبارهاي اعلامي از سوي صاحب كالا نبايستي از نرخ مصوب شده انجمن صنفي شركتهاي حمل و نقل كه به تاييد اداره پايانه حمل و نقل رسيده بيشتر باشد .

8- شركت حمل و نقل حداكثر ظرف 24 ساعت پس از اعلام مقدار ومقاصد توسط صاحب كالا مي بايست نسبت به حمل كود اقدام نمايد .

9 شركت حمل و نقل ميبايست توانايي حمل روزانه تا 500 تن كود را داشته باشد .

10 شركت حمل ونقل بايد داراي مجوزهاي لازم براي حمل كالا را دارا باشد .

11 تضامين لازم براي حسن انجام كار از شركت حمل و نقل اخذ مي شود .

12- اتحاديه مي تواند در پايان هر ماه پس از تاييد ارسال كود توسط مقصد نسبت به تسويه بارنامه هاي ارسالي با شركت حمل و نقل اقدام كند .

13-اتحاديه وجهي بجز مبلغ كرايه قيد شده در بارنامه را به شركت حمل و نقل  پرداخت نمي نمايد .

14- مدارك و اسناد ثبتي شركت پيوستي مي بايست معتبر و مدت زمان تصدي مديرعامل و هيئت مديره اعتبار داشته باشد .

15- اتحاديه در رد يا تاييد قبولي برنده مناقصه مختار است .

16-درصورتي كه شركت كننده اي برنده شده و سپس انصراف دهد تضمين آن شركت به نفع اتحاديه ضبط خواهد شد.

-17 آخرين مهلت تحويل مدارك ( حضوري يا پستي) 99/12/27 خواهد بود .

 

                                   محل امضاء                                                                                        محل امضاء

                                     متقاضي                                                 اتحاديه مركزي شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي ايران

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم پيشنهاد قيمت حمل كود پتروشيمي خراسان :

 اينجانب شركت ............................با شماره ثبت ......................... و شناسه ملي ................................واقع در استان .......................................نرخ پيشنهادي حمل كود شيميايي از مبدا پتروشيمي به اقصي نقاط كشور به مبلغ ......................... اعلام مي دارم.

 

نظر كميسيون معاملات اتحاديه :

 

 

 

 

 

اتحاديه مركزي شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي ايران

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرايط مناقصه حمل كود پتروشيمي رازي :

1 حمل مقدار حدود 23000 تن كود شيميايي فله يا كيسه اي به اقصي نقاط كشور

2 - مهلت دريافت اسناد مناقصه از روز 99/12/13 لغايت وقت اداري روز 99/12/20 از سايت www.trocairan.com   مي باشد 

3 - تاريخ گشايش پيشنهادات روز 1400/1/15 در ساعت 10 صبح در دفتر تهران  فلسطين شمالي پايين تر از زرتشت شماره 514 اتحاديه مركزي تعاونيهاي روستايي و كشاورزي ايران  تلفن1- 84082450 كد پستي1415735691

4- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : مبلغ 100،000،000 ريال واريز به حساب شماره   17000377 بانك ملت شعبه فلسطين  شمالي مي باشد .

5- پيوستها شامل : برگ شرايط مناقصه و فرم پيشنهاد قيمت و آگهي مناقصه

6 شركت كنندگان مي بايست رسيد بانكي تضمين شركت را در مناقصه در پاكت الف و فرم پيشنهاد قيمت و برگ شرايط مناقصه و اسناد و مدارك ثبتي شركت ر ا مهر و امضاء ، در پاكت ب  بسته و ممهور شده به مهر شركت حمل و نقل متقاضي قرار دهند .

7 مبلغ پايه حمل كود شيميايي از مبدآ پتروشيمي تا مقصد و انبارهاي اعلامي از سوي صاحب كالا نبايستي از نرخ مصوب شده انجمن صنفي شركتهاي حمل و نقل كه به تاييد اداره پايانه حمل و نقل رسيده بيشتر باشد .

8- شركت حمل و نقل حداكثر ظرف 24 ساعت پس از اعلام مقدار ومقاصد توسط صاحب كالا مي بايست نسبت به حمل كود اقدام نمايد .

9 شركت حمل و نقل ميبايست توانايي حمل روزانه تا 500 تن كود را داشته باشد .

10 شركت حمل ونقل بايد داراي مجوزهاي لازم براي حمل كالا را دارا باشد .

11 تضامين لازم براي حسن انجام كار از شركت حمل و نقل اخذ مي شود .

12- اتحاديه مي تواند در پايان هر ماه پس از تاييد ارسال كود توسط مقصد نسبت به تسويه بارنامه هاي ارسالي با شركت حمل و نقل اقدام كند .

13-اتحاديه وجهي بجز مبلغ كرايه قيد شده در بارنامه را به شركت حمل و نقل  پرداخت نمي نمايد .

14- مدارك و اسناد ثبتي شركت پيوستي مي بايست معتبر و مدت زمان تصدي مديرعامل و هيئت مديره اعتبار داشته باشد .

15- اتحاديه در رد يا تاييد قبولي برنده مناقصه مختار است .

16-درصورتي كه شركت كننده اي برنده شده و سپس انصراف دهد تضمين آن شركت به نفع اتحاديه ضبط خواهد شد.

-17 آخرين مهلت تحويل مدارك ( حضوري يا پستي) 99/12/27 خواهد بود .

 

                                   محل امضاء                                                                                        محل امضاء

                                     متقاضي                                                 اتحاديه مركزي شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي ايران

------------------------------------------------------------------------

فرم پيشنهاد قيمت حمل كود پتروشيمي رازي :

 اينجانب شركت ............................با شماره ثبت ......................... و شناسه ملي ................................واقع در استان .......................................نرخ پيشنهادي حمل كود شيميايي از مبدا پتروشيمي به اقصي نقاط كشور به مبلغ ......................... اعلام مي دارم.

 

نظر كميسيون معاملات اتحاديه :

 

 

 

 

 

اتحاديه مركزي شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي ايران

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرايط مناقصه حمل كود پتروشيمي شيراز :


 حمل مقدار حدود 60،000  تن كود شيميايي فله يا كيسه اي به اقصي نقاط كشور

2 - مهلت دريافت اسناد مناقصه از روز 99/12/13 لغايت وقت اداري روز 99/12/20 از سايت www.trocairan.com   مي باشد 
3 - تاريخ گشايش پيشنهادات روز 1400/1/15 در ساعت 10 صبح در دفتر تهران  فلسطين شمالي پايين تر از زرتشت شماره 514 اتحاديه مركزي تعاونيهاي روستايي و كشاورزي ايران  تلفن1- 84082450 كد پستي1415735691

4- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : مبلغ 150،000،000 ريال واريز به حساب شماره   17000377 بانك ملت شعبه فلسطين  شمالي مي باشد .

5- پيوستها شامل : برگ شرايط مناقصه و فرم پيشنهاد قيمت و آگهي مناقصه

 شركت كنندگان مي بايست رسيد بانكي تضمين شركت را در مناقصه در پاكت الف و فرم پيشنهاد قيمت و برگ شرايط مناقصه و اسناد و مدارك ثبتي شركت ر ا مهر و امضاء ، در پاكت ب  بسته و ممهور شده به مهر شركت حمل و نقل متقاضي قرار دهند .

 مبلغ پايه حمل كود شيميايي از مبدآ پتروشيمي تا مقصد و انبارهاي اعلامي از سوي صاحب كالا نبايستي از نرخ مصوب شده انجمن صنفي شركتهاي حمل و نقل كه به تاييد اداره پايانه حمل و نقل رسيده بيشتر باشد .

8- شركت حمل و نقل حداكثر ظرف 24 ساعت پس از اعلام مقدار ومقاصد توسط صاحب كالا مي بايست نسبت به حمل كود اقدام نمايد .

 شركت حمل و نقل ميبايست توانايي حمل روزانه تا 500 تن كود را داشته باشد .

10  شركت حمل ونقل بايد داراي مجوزهاي لازم براي حمل كالا را دارا باشد .

11  تضامين لازم براي حسن انجام كار از شركت حمل و نقل اخذ مي شود .

12- اتحاديه مي تواند در پايان هر ماه پس از تاييد ارسال كود توسط مقصد نسبت به تسويه بارنامه هاي ارسالي با شركت حمل و نقل اقدام كند .

13-اتحاديه وجهي بجز مبلغ كرايه قيد شده در بارنامه را به شركت حمل و نقل  پرداخت نمي نمايد .

14- مدارك و اسناد ثبتي شركت پيوستي مي بايست معتبر و مدت زمان تصدي مديرعامل و هيئت مديره اعتبار داشته باشد .

15- اتحاديه در رد يا تاييد قبولي برنده مناقصه مختار است .

16-درصورتي كه شركت كننده اي برنده شده و سپس انصراف دهد تضمين آن شركت به نفع اتحاديه ضبط خواهد شد.

-17 آخرين مهلت تحويل مدارك ( حضوري يا پستي) 99/12/27 خواهد بود .

 

                                   محل امضاء                                                                                        محل امضاء

                                     متقاضي                                                 اتحاديه مركزي شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي ايران

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم پيشنهاد قيمت حمل كود پتروشيمي شيراز :

 اينجانب شركت ............................با شماره ثبت ......................... و شناسه ملي ................................واقع در استان .......................................نرخ پيشنهادي حمل كود شيميايي از مبدا پتروشيمي به اقصي نقاط كشور به مبلغ ......................... اعلام مي دارم.

 

نظر كميسيون معاملات اتحاديه :

 

 

 

 

 

اتحاديه مركزي شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي ايران

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

شرايط مناقصه حمل كود پتروشيمي پرديس :


 حمل مقدار حدود 120،000  تن كود شيميايي فله يا كيسه اي به اقصي نقاط كشور

2 - مهلت دريافت اسناد مناقصه از روز 99/12/13 لغايت وقت اداري روز 99/12/20 از سايت www.trocairan.com   مي باشد 
3 - تاريخ گشايش پيشنهادات روز 1400/1/15 در ساعت 10 صبح در دفتر تهران  فلسطين شمالي پايين تر از زرتشت شماره 514 اتحاديه مركزي تعاونيهاي روستايي و كشاورزي ايران  تلفن1- 84082450 كد پستي1415735691

4- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : مبلغ 200،000،000 ريال واريز به حساب شماره   17000377 بانك ملت شعبه فلسطين  شمالي مي باشد .

5- پيوستها شامل : برگ شرايط مناقصه و فرم پيشنهاد قيمت و آگهي مناقصه

 شركت كنندگان مي بايست رسيد بانكي تضمين شركت را در مناقصه در پاكت الف و فرم پيشنهاد قيمت و برگ شرايط مناقصه و اسناد و مدارك ثبتي شركت ر ا مهر و امضاء ، در پاكت ب  بسته و ممهور شده به مهر شركت حمل و نقل متقاضي قرار دهند .

 مبلغ پايه حمل كود شيميايي از مبدآ پتروشيمي تا مقصد و انبارهاي اعلامي از سوي صاحب كالا نبايستي از نرخ مصوب شده انجمن صنفي شركتهاي حمل و نقل كه به تاييد اداره پايانه حمل و نقل رسيده بيشتر باشد .

8- شركت حمل و نقل حداكثر ظرف 24 ساعت پس از اعلام مقدار ومقاصد توسط صاحب كالا مي بايست نسبت به حمل كود اقدام نمايد .

 شركت حمل و نقل ميبايست توانايي حمل روزانه تا 500 تن كود را داشته باشد .

10  شركت حمل ونقل بايد داراي مجوزهاي لازم براي حمل كالا را دارا باشد .

11  تضامين لازم براي حسن انجام كار از شركت حمل و نقل اخذ مي شود .

12- اتحاديه مي تواند در پايان هر ماه پس از تاييد ارسال كود توسط مقصد نسبت به تسويه بارنامه هاي ارسالي با شركت حمل و نقل اقدام كند .

13-اتحاديه وجهي بجز مبلغ كرايه قيد شده در بارنامه را به شركت حمل و نقل  پرداخت نمي نمايد .

14- مدارك و اسناد ثبتي شركت پيوستي مي بايست معتبر و مدت زمان تصدي مديرعامل و هيئت مديره اعتبار داشته باشد .

15- اتحاديه در رد يا تاييد قبولي برنده مناقصه مختار است .

16-درصورتي كه شركت كننده اي برنده شده و سپس انصراف دهد تضمين آن شركت به نفع اتحاديه ضبط خواهد شد.

-17 آخرين مهلت تحويل مدارك ( حضوري يا پستي) 99/12/27 خواهد بود .

 

                                   محل امضاء                                                                                        محل امضاء

                                     متقاضي                                                 اتحاديه مركزي شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي ايران

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم پيشنهاد قيمت حمل كود پتروشيمي پرديس :

 اينجانب شركت ............................با شماره ثبت ......................... و شناسه ملي ................................واقع در استان .......................................نرخ پيشنهادي حمل كود شيميايي از مبدا پتروشيمي به اقصي نقاط كشور به مبلغ ......................... اعلام مي دارم.

 

نظر كميسيون معاملات اتحاديه :

 

 

 

 

 

اتحاديه مركزي شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي ايران

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 شرايط مناقصه حمل كود پتروشيمي كرمانشاه :

 حمل مقدار حدود 26،000 تن كود شيميايي فله يا كيسه اي به اقصي نقاط كشور

2 - مهلت دريافت اسناد مناقصه از روز 99/12/13 لغايت وقت اداري روز 99/12/20 از سايت www.trocairan.com   مي باشد 

3 - تاريخ گشايش پيشنهادات روز 1400/1/15 در ساعت 10 صبح در دفتر تهران  فلسطين شمالي پايين تر از زرتشت شماره 514 اتحاديه مركزي تعاونيهاي روستايي و كشاورزي ايران  تلفن1- 84082450 كد پستي1415735691

4- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : مبلغ 100،000،000 ريال واريز به حساب شماره   17000377 بانك ملت شعبه فلسطين  شمالي مي باشد .

5- پيوستها شامل : برگ شرايط مناقصه و فرم پيشنهاد قيمت و آگهي مناقصه

 شركت كنندگان مي بايست رسيد بانكي تضمين شركت را در مناقصه در پاكت الف و فرم پيشنهاد قيمت و برگ شرايط مناقصه و اسناد و مدارك ثبتي شركت ر ا مهر و امضاء ، در پاكت ب  بسته و ممهور شده به مهر شركت حمل و نقل متقاضي قرار دهند .

 مبلغ پايه حمل كود شيميايي از مبدآ پتروشيمي تا مقصد و انبارهاي اعلامي از سوي صاحب كالا نبايستي از نرخ مصوب شده انجمن صنفي شركتهاي حمل و نقل كه به تاييد اداره پايانه حمل و نقل رسيده بيشتر باشد .

8- شركت حمل و نقل حداكثر ظرف 24 ساعت پس از اعلام مقدار ومقاصد توسط صاحب كالا مي بايست نسبت به حمل كود اقدام نمايد .

 شركت حمل و نقل ميبايست توانايي حمل روزانه تا 500 تن كود را داشته باشد .

10  شركت حمل ونقل بايد داراي مجوزهاي لازم براي حمل كالا را دارا باشد .

11  تضامين لازم براي حسن انجام كار از شركت حمل و نقل اخذ مي شود .

12- اتحاديه مي تواند در پايان هر ماه پس از تاييد ارسال كود توسط مقصد نسبت به تسويه بارنامه هاي ارسالي با شركت حمل و نقل اقدام كند .

13-اتحاديه وجهي بجز مبلغ كرايه قيد شده در بارنامه را به شركت حمل و نقل  پرداخت نمي نمايد .

14- مدارك و اسناد ثبتي شركت پيوستي مي بايست معتبر و مدت زمان تصدي مديرعامل و هيئت مديره اعتبار داشته باشد .

15- اتحاديه در رد يا تاييد قبولي برنده مناقصه مختار است .

16-درصورتي كه شركت كننده اي برنده شده و سپس انصراف دهد تضمين آن شركت به نفع اتحاديه ضبط خواهد شد.

-17 آخرين مهلت تحويل مدارك ( حضوري يا پستي) 99/12/27 خواهد بود .

 

                                   محل امضاء                                                                                        محل امضاء

                                     متقاضي                                                 اتحاديه مركزي شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي ايران

------------------------------------------------------------------------

فرم پيشنهاد قيمت حمل كود پتروشيمي كرمانشاه :

 اينجانب شركت ............................با شماره ثبت ......................... و شناسه ملي ................................واقع در استان .......................................نرخ پيشنهادي حمل كود شيميايي از مبدا پتروشيمي به اقصي نقاط كشور به مبلغ ......................... اعلام مي دارم.

 

نظر كميسيون معاملات اتحاديه :

 

 

 

 

 

اتحاديه مركزي شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي ايران

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
-------سایت سازمان مرکزیطز
سازمان مرکزی
بیمه تکمیلیغل
بیمه
فروشگاه الکترونیکی12
فروشگاه
فروش ویژه کودآهنicon
کود آهن
اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی روستاییicon
اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی روستایی
شرکت تجارت الکترونیک مهر اتحاد-تاماico
شرکت تجارت الکترونیک مهر اتحاد-تاما
Powered by DorsaPortal